logo

НАСТИЛКИ ЗА ПАРКИНГ - ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТИ ОТ HDPE

(Полиетилен висока плътност)

Паркинг елементи от HDPE са една нова иновативна система на българския пазар, която започва да се цени все повече. Последните няколко години този продукт започна да навлиза на нашият пазар, решавайки проблеми по отношение не само на визията, а и на озеленяването. Настилките изработени с пластмасови паркинг елементи придават освен визия, излизат и на все по добри цени като цялостно техническо решение. 

Едно от основните предимства на този вид настилка е озеленяването. Паркинг елементи изградени от пластмаса дават възможност да се постигне до 99% озеленяване на покритата повърхност, изключителната лекота и удобен начин на закопчаване на решетките една за друга придава бързина на монтажистите. Структурата с малка дебелина и зелен цвят остава незабележима, а освен това 100% от водното количество напоява и достига до почвата, което спохожда за благоприятното отглеждане и поддръжка на тревната растителност.

Прилагането на паркинг настилки за вертикална планировка се извършва с разработен и утвърден по съответния законов ред инвестиционен проект за всеки конкретен строеж, като се вземат предвид посочените в БДС област на приложение на продукта, техническите му показатели и указанията за приложение.

В проекта трябва да се посочат:

- изисквания към основата, върху която ще се полагат паркинг плочи в зависимост от натоварването на пътната настилка;

- вид и характеристики на използваните материали за запълване и покриване на решетката.

Определящи за експлоатационното натоварване на пътните настилки с използване на пластмасови паркинг елементи са деформационните характеристики на основата, върху която се монтират. В зависимост от характеристиките на основата се определя и областта на приложение на пластмасови паркинг елементи.

Description: https://nanevco.com/images/stories/izpalneni-obekti/Park.elem.Sofia_kv.Poduene/dscn2968.jpg

При изграждане на насипни пътни настилки за паркинги, открити складови площи и пешеходни зони е необходимо да се запознаем с указанията за монтаж и изискванията за подготовка на основата.

Първоначално повърхностният почвен слой на определената за строежа площ се отстранява на дълбочина не по-малко от 150 mm, почиства се добре от хумусният слой и се оценяват деформационните характеристики на земната основа чрез лабораторни или полеви земно механични изпитвания - определят се модулът на еластичност Е и/или плътността на почвата (чрез CBR метод) или с натоварваща плоча.

В зависимост от деформационните характеристики на земната основа и предназначението на строежа (при експлоатационно натоварване ≤ 500 kN/m2) се отстранява допълнително най-малко още 100÷250 mm почвен слой (100 mm при почви със CBR ≥ 6% и 250 mm при почви със CBR <2%) от нивото, на което е извършена първоначалната оценка.

След отстраняване на последния почвен слой основата се заравнява, профилира се с необходимите наклони и се уплътнява чрез валиране или трамбоване.

Изграждането на трошено-каменна основа се извършва чрез послойно насипване и уплътняване на трошен камък или чакъл фр.8/22 mm с дебелина 50 mm на всеки слой до достигане на проектната кота на повърхността, върху която ще се монтират пластмасови паркинг елементи. Степента на уплътняване на трошено-каменната основа се контролира чрез обемната плътност или чрез полеви изпитвания с натоварваща плоча до достигане на показателите, заложени в проекта. При отсъствие на изисквания модулът Е на основата трябва да е по-голям от 150 МРа. По време на изпълнението на основата се постигат и необходимите наклони за оттичане на повърхностните атмосферни води към отводнителен канал. При необходимост, предварително се проектира и изпълнява и дренажна отводнителна система.

За подготовка на основата и за монтаж на паркинг елементи от пластмаса се използват следните инструменти: ръчно управляем валяк или ръчна вибрираща плоча, електрически или ръчен трион, остър нож или друг подходящ уред за рязане, кирка, лопата, нивелир.

Description: http://nanevco.com/images/stories/izpalneni-obekti/Parking_elementi_Sofia/img_0031.jpg

Необходими са и следните материали: трошен чакъл или трошен камък фракции 4/16 mm и 8/22 mm, пясък фракция 0/4 mm, геотекстил с площна маса не по-малка от 200 g/m2; наторена почва, компост (органична тор), семена и/или тревни чимове в съответствие с проекта. Не се допуска употребата на речен чакъл, т.е. добавъчен материал със закръглени зърна.

Начин на работа: очертават се границите върху земната повърхност на бъдещия строеж и се изпълняват земно-изкопните работи до достигане на почвен слой с необходимите деформационни характеристики, заложени в проекта. Същевременно се изпълняват и необходимите наклони и дренажни системи за отвеждане на повърхностните и подпочвени води.

След достигане на проектната дълбочина на изкопа при необходимост земната основа се уплътнява до достигане на проектните нива.

По границите на изкопаната площ, върху която ще се полага паркинг настилка, се монтират предписаните по проект бордюри. Те могат да бъдат дървени, бетонни, стоманени или пластмасови.

Върху уплътнената земна основа се полага геотекстил и се насипва и уплътнява послойно трошено-каменната основа до достигане на проектно ниво за полагане на паркинг елементи за насипната настилка. Преди монтаж на паркинг настилка се оценяват съответствието на деформационни характеристики на основата със заложените в проекта. При несъответствие се извършва допълнително уплътняване до достигане на необходимото съответствие.

Върху уплътненият подложен слой се подреждат пластмасови паркинг елементи. Препоръчва се да се подреждат по широчина, а не по дължина на обекта. Друг препоръчван начин на подреждане на паркинг елементи е да се започне от ъгъл и да се полагат стъпаловидно по вертикала, хоризонтала и по диагонал.

Където е необходимо паркинг елементи се изрязват с електрически или ръчен трион за оформяне на закръгления или около препятствия. Не се препоръчва използване на парчета с площ, по-малка от 50% от площта на оригиналния елемент.

В зависимост от предвидения завършващ слой пластмасовите паркинг елементи се запълват както следва:

За насипна настилка решетките се запълват с трошен чакъл или трошен камък фр. 4/16 mm. Трошеният материал се уплътнява с вибрираща плоча и елементите се допълват, ако е необходимо. Пластмасовите елементи трябва да бъдат покрити с уплътнен слой от натрошен чакъл или камък с дебелина на покритието не по-малка от 20 mm. Площите могат да се използват веднага.

За затревена повърхност решетките се запълват с предписана по проект пясъчно-почвена смес, върху която се разпръскват семена. Сместа се уплътнява с леки вибрационни движения върху решетката. Следват грижи за торене, напояване и отглеждане на тревата. Площите могат да се използват веднага, но е препоръчително да се изчака поникването на тревата.

Ако се използват тревни чимове половината от решетката се напълва с пясък, върху който се насипва почва и след това се разстилат чимовете. Чимовете трябва да бъдат плътно подредени един до друг и до бордюрите, а където е необходимо се оформят чрез изрязване с остър нож. Положените чимове леко се валират, за да се избегне образуване на въздушна възглавница.

Когато пластмасови паркинг елементи се използват за укрепване на земни откоси или за елементи от дренажни системи се изпълняват предписанията на инвестиционния проект за конкретния строеж.

Насипните пътни настилки, изградени с пластмасови паркинг елементи, запазват експлоатационните си показатели за предвидения експлоатационен срок, само когато са положени върху основа с необходимите деформационни характеристики за съответното натоварване на настилката.

Изисквания за съхранение на паркинг елементи произведени от полиетилен висока плътност на открити и закрити помещения:

При съхранение в закрити помещения трябва да се спазват противопожарните норми, тъй като пластмасовите паркинг елементи са горими. При складиране на открити площи решетките не трябва да се оставят повече от 7 дни на пряка слънчева светлина, тъй като те не са устойчиви на UV лъчение. При необходимост от по-дълго съхранение на открито решетките трябва да се покрият с подходящо покривало (брезент, мушама или други непрозрачни материали).

Предлагани продукти

 • Каучукови плочи от рециклирана гума
 • Каучукови саморазливни настилки
 • Паважни настилки
 • Тротоарни плочки
 • Бордюри- магистрален и градински
 • Бетонови саксии и кашпи за цветя
 • Фитнес уреди за употреба на открито
 • Детски съоръжения
 • Градински паркови пейки - метални пейки и бетонови пейки за паркове и детски площадки на промоционални цени

Контакти

ул.Пъстър Свят 11А
гр.София
България
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

инж. Николай Нанев 

0886 76 30 82

0886 76 30 76

Проектантски услуги

 • Архитектура
 • Конструкции
 • ВиК
 • Част Електро
 • ОиВ
 • Озеленяване
 • Пожарна безопасност
 • План за безопасност и здраве
 • Изготвяне на проект за вертикална планировка, заснемания на сгради и изчертаване на 3D модели

Геодезически услуги

Геодезическо заснемане:

  • Заснемане на терен с цел проектиране;
  • Заснемане на линейни обекти;
  • Пространствено заснемане на фасади;
  • Заснемане на изкопни работи и изчисляване на обеми;

Трасиране:

 • Трасиране на имотни граници;
 • Трасиране на конструктивни оси и контури на сгради и съоръжения;
 • Изготвяне на трасировъчен карнет;